Menighedsrådet

Menighedsrådet - Menighedsrådsmøder


Menighedsrådsmøder:

Planlagte menighedsrådsmøder for 2017

tirsdag den 21. februar 2017 kl. 17:00
tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17:00
tirsdag den 29. august 2017 kl. 17:00
tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 17:00
tirsdag den 14. november 2017 kl. 17:00

Alle menighedsrådsmøderne afholdes i kontorbygningen ved kirken
Edelslundsvej 10 - Taarbæk - 2930 Klampenborg


Vedtægter for foretrædeordning for Taarbæk sogns menighedsråd i
forbindelse med ordinære menighedsrådsmøder.
1.  Foretrædeadgangen har til formål at give sognets medlemmer direkte adgang til at drøfte et eller flere spørgsmål, problemer eller forslag vedr. kirkens administration m.v. direkte med menighedsrådet.
2.  1 eller 2 medlemmer af menigheden kan på egne eller andre af sognets medlemmers vegne anmode om foretræde for menighedsrådet.
3.  Under foretræde for menighedsrådet drøftes på grundlag af en skriftlig henvendelse til rådet, det af menighedens medlem fremførte.
4.  Anmodning om foretræde skal være formanden i hænde 5 hverdage inden det ordinære menighedsrådsmøde.
5.  Anmodning om foretræde skal indeholde en kort redegørelse for formålet med foretræde.
6.  Formanden afgør alene om den fremsendte anmodning kan efterkommes og meddeler afgørelsen for anmoder, samt sørger for evt. indkaldelse.
7.  Foretræde finder sted i et tidsrum af max. 15 min. inden et ordinært menighedsrådsmøde.
8.  Der kan max. gennemføres 4 foretræder pr. ordinært menighedsrådsmøde.
9.  Anmodning om foretræde skal primært have tilknytning til de punkter på dagsordenen, der er indkaldt til møde på.
10.  Menighedsrådet drøfter foretrædet og giver uden ugrundet ophold skriftlig svar til anmoder.

Liljen. "Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke" (Matt. 6,28b).

Ordene siger Jesus, da han forsøger at forklare, at vi mennesker ofte kan gøre os unødige bekymringer. Vi skal selvfølgelig udføre vores opgaver, passe familie, arbejde og engagere os, dér hvor vi er, så godt som det er muligt.

Og vi skal huske at leve i nuet, og ikke lade bekymringerne, som ofte er fremadrettede, spærre for glæden og livet sammen med mennesker omkring os. Nyde at gøre det kendte nyt, og tage imod gentagelserne med nænsomhed.

Piet Hein har sagt:

"At leve i nuet er livets teknik,
og alle folk gør deres bedste,
og halvdelen vælger det nu, som gik
og halvdelen vælger det næste


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg